ZYCZENIA

STATUT I REGULAMINY

 

 

                                  Załącznik  do uchwały nr XXVI/222/21 Rady Miejskiej w Grodkowie  z dnia 21 kwietnia 2021 r.

 

                                                   Statut Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie  


                                                                           Rozdział 1                                                                                                                                                                     Postanowienia ogólne
§ 1. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Grodkowie, zwany dalej „Ośrodkiem” jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną, wpisaną do rejestru instytucji kultury.

§ 2. Ośrodek działa w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 ze zm.);
2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.);
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305);
4) niniejszego Statutu.

§ 3.1. Organizatorem dla Ośrodka jest Gmina Grodków zwana dalej Organizatorem.
2. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Grodkowa.
3. Siedziba Ośrodka mieści się przy ul. Kasztanowej 16, 49-200 Grodków.
4. Działaniem Ośrodka jest miasto i gmina Grodków. Teren działania instytucji kultury może wykraczać poza przestrzeń działania organizatora, jeżeli znajdzie to uzasadnienie w specyfice działalności kulturalnej, którą Ośrodek prowadzi np. na terenie kraju oraz poza jego granicami.
5. Ośrodek używa pieczęci podłużnej pod nazwą: Ośrodek Kultury i Rekreacji, 49-200 Grodków, ul. Kasztanowa 16.
                                                                            Rozdział 2                                                                                                                                                                 Cel i przedmiot działania
§ 4.1. Celem działania Ośrodka jest wszechstronna edukacja kulturalna społeczeństwa, upowszechnianie kultury, sportu i rekreacji, wzbogacenie osobowości człowieka, kształtowanie etyczno-moralnych i patriotycznych postaw mieszkańców, jak również kształtowanie zasad współżycia społecznego oraz rozwijanie kultury, rekreacji i wypoczynku życia codziennego, zmniejszanie dysproporcji między środowiskami w dostępie do dóbr kultury.
2. W szczególności do zakresu zadań Ośrodka należy:
1) rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań kulturalnych społeczeństwa;
2) kształtowanie wzorców aktywnego uczestnictwa w kulturze;
3) tworzenie warunków do rozwoju talentów twórczych oraz amatorskiego ruchu artystycznego;
4) edukacja kulturalna i wychowywanie przez sztukę;
5) organizowanie wystaw i ekspozycji stałych i czasowych dóbr kultury;
6) prowadzenie działalności kinowej;
7) udostępnianie dóbr kultury i materiałów dokumentacyjnych oraz udzielanie informacji dla celów naukowo-badawczych;
8) rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań rekreacyjno-sportowych;
9) kształtowanie wzorców aktywnego uczestnictwa w rekreacji;
10) tworzenie warunków do rekreacji; 
11) prowadzenie sekcji kulturalnych i rekreacyjno-sportowych;
12) współpraca ze środkami masowego przekazu;
13) prowadzenie działalności informacyjnej oraz promocyjnej za pośrednictwem różnych form przekazu;
14) współpraca z sołectwami, instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi i społecznymi działającymi na rzecz społeczności lokalnej;
15) administrowanie świetlicami wiejskimi, dbanie o ich wyposażenie i stan techniczny;
16) prowadzenie działalności statutowej w świetlicach wiejskich;
17) pełnienie funkcji gminnego administratora sportu szkolnego realizowanego poprzez zatrudnionego Koordynatora Sportu Szkolnego w Gminie Grodków.

3. Zadania wymienione w ust. 2 Ośrodek realizuje poprzez organizowanie:
1) różnorodnych form edukacji kulturalnej dzieci, młodzieży i dorosłych;
2) indywidualnego i zespołowego uczestnictwa w kulturze i różnych dziedzinach rekreacji;
3) różnych form indywidualnej aktywności kulturalnej mieszkańców;
4) imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych na bazie komórek wchodzących w skład Ośrodka.

§ 5.1. Podstawowa część działalności Ośrodka jest nieodpłatna dla korzystających.
2. Ośrodek może prowadzić działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów, z której przychody służą realizacji celów statutowych instytucji.
3. Prowadzenie działalności gospodarczej może odbywać przede wszystkim poprzez:
1) prowadzenie działalności edukacyjnej (np. prowadzenie odpłatnych szkoleń, warsztatów i innych zajęć edukacyjnych);
2) działalność wydawniczą dotyczącą dorobku kulturowego Gminy Grodków, polegającą również na zakupie w celu odsprzedaży publikacji o tematyce dotyczącej dorobku kulturowego całego regionu;
3) organizację płatnych imprez kulturalnych na zlecenie innych podmiotów;
4) najem i dzierżawę własnych składników majątku ruchomego i nieruchomego;
5) odpłatną działalność w zakresie promocji i reklamy;
6) organizację spektakli, koncertów, imprez rozrywkowych, rekreacyjnych i promocyjnych, wystaw, projekcji filmów oraz pozostałych imprez widowiskowych;
7) prowadzenie kółek artystycznych, zajęć w zespołach wspierających oddolny amatorski ruch artystyczny;
8) świadczenie usług: poligraficznych, kserograficznych, rekreacyjnych, impresariatu artystycznego, nauki języków obcych oraz pozostałych usług w zakresie kultury;
9) inną odpłatną działalność usługową.

4. Prowadzona działalność gospodarcza nie może kolidować z podstawową działalnością Ośrodka ani nie może rozmiarami przewyższać działalności podstawowej. Działalność gospodarcza może mieć jedynie charakter pomocniczy, stanowiąc jedynie źródło pozyskiwania dodatkowych środków na realizację przede wszystkim podstawowego celu działalności instytucji.
                                                                             Rozdział 3                                                                                                                                                            Organy zarządzające i doradcze
§ 6.1. Na czele Ośrodka stoi Dyrektor, który zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Dyrektor realizuje statutowe działania Ośrodka oraz ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności jednostki.
3. Dyrektora powołuje i odwołuje Organizator.
4. Dyrektor nadaje Ośrodkowi regulamin organizacyjny, w którym szczegółowo określa jego organizację wewnętrzną. 

§ 7.1. Stosunki pracy z pracownikami nawiązuje i rozwiązuje Dyrektor.
2. Dyrektor ustala szczegółowy zakres czynności pracowników i tryb załatwiania powierzonych im spraw.
3. Wynagrodzenie pracowników ustala Dyrektor, przy zachowaniu zasad określonych w odrębnych przepisach.
                                                                            Rozdział 4                                                                                                                                                                   Gospodarka finansowa
§ 8.1. Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami określonymi w odrębnych przepisach dotyczących gospodarki finansowej instytucji kultury.
2. Działalność Ośrodka finansowana jest ze środków budżetu gminy i wypracowanych przez instytucję przychodów z:
1) prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, a także z działalności gospodarczej;
2) najmu i dzierżawy składników majątkowych;
3) dotacji podmiotowych i celowych z jednostki samorządu terytorialnego, budżetu państwa lub innych organów administracji;
4) środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych;
5) usług reklamowych;
6) sprzedaży biletów;
7) realizacji imprez zleconych;
8) sprzedaży artykułów użytku kulturalnego, wydawnictw, dzieł twórców;
9) organizowania kursów i szkoleń;
10) prowadzenia działalności wydawniczej;
11) prowadzenia wypożyczalni sprzętu technicznego, kostiumów, rekwizytów;
12) innych źródeł.

3. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy obejmujący przychody i koszty z uwzględnieniem wysokości dotacji organizatora, sporządzany i przedkładany przez Dyrektora.
4. Wysokość rocznej dotacji ustalana jest przez organ stanowiący każdego roku w budżecie gminy.
5. Sprawy finansowe Ośrodka prowadzi zatrudniony w jednostce Główny Księgowy.
                                                                             Rozdział 5                                                                                                                                                                  Postanowienia końcowe
§ 9. Wszelkie zmiany niniejszego statutu odbywają się w trybie i na zasadach właściwych dla jego nadania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

👁 A+ A-
pełny HTML | wersja mobilna
[X]

Wykorzystujemy ciasteczka (cookies) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji po zalogowaniu. Można wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.