ZYCZENIA
14.06.24
AKTYWNE ROZPOCZĘCIE LATA
Burmistrz Grodkowa wraz z Ośrodkiem Kultury i Rekreacji zapraszają na AKTYWNE ROZPOCZĘCIE LATA... więcej»

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

„DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI”

Ośrodek Kultury i Rekreacji zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmotów publicznych.

Deklaracja  dostępności dotyczy strony internetowej www.okir.pl

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2016-03-18

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-01-31

Status zgodności pod względem ustawy

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,  z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo  w całości (skan dokumentu),

wszelkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, logotypy itp., nie posiadają szczegółowego opisu (prace nad dostosowaniem wciąż trwają);

 filmy nie posiadają  audiodeskrypcji.

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami

 • na stronie dostępna jest wersja kontrastowa;
 • na stronie internetowej dostępna jest opcja czytająca;
 • na stronie dostępne jest powiększanie tekstu;
 • strona internetowa spełnia wymagania WCAG na poziomie A.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

„Informacje zwrotne i dane kontaktowe”

Opis sposobu kontaktowania się

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paweł Garncarz, e-mail: dyrektor@okir.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 4155329. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (link do RPO).

„Dostępność architektoniczna”

DOM KULTURY

Ośrodek Kultury i Rekreacji – DOM KULTURY mieści się przy ul. Kasztanowej 16

 • Do budynku prowadzą 4 wejścia znajdujące się na poziomie 0.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejścia rozmieszczone są od ulicy Kasztanowej oraz od parku przy Domu Kultury, do wejścia od parku Domu Kultury prowadzą schody.
 • W budynku są schody[schody / pochylnie]
 • Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze (sala widowiskowa, sala kameralna, pracownia – ognisko muzyczne), w budynku nie ma windy.
 • Toalety nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Na parkingu wyznaczono 1   miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Pracownicy placówki nie posiadają wiedzy na temat języka migowego oraz nie potrafią porozumieć się w tym języku.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy Domu Kultury.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • Do każdej osoby z niepełnosprawnością, po przybyciu do Domu Kultury zostanie przydzielony pracownik obsługi, który pomoże w załatwieniu sprawy.

KINO „KLAPS”

KINO KLAPS  mieści się przy ul. Powstańców Śląskich 15.

 • Do budynku prowadzą 2 wejścia znajdujące się na poziomie 0.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście rozmieszczone są od ulicy Powstańców Śląskich.
 • W budynku nie ma schodów.[schody / pochylnie]
 • Dla osób na wózkach dostępne są pomieszczenia na parterze (sala kinowa) .
 • Toalety nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Brak parkingu.
 • Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Pracownicy placówki nie posiadają wiedzy na temat języka migowego oraz nie potrafią porozumieć się w tym języku.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy kina Klaps.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • Do każdej osoby z niepełnosprawnością, po przybyciu do kina zostanie przydzielony pracownik obsługi, który pomoże w załatwieniu sprawy.

HALA SPORTOWA

HALA SPORTOWA OKiR  mieści się przy ul. Klubowej 9 w Grodkowie.

 • Do budynku prowadzi 1 wejścia znajdujące się na poziomie 0.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście rozmieszczone jest od ulicy Klubowej.
 • W budynku są schody złożone z jednego stopnia.
 • Dla osób na wózkach dostępne są pomieszczenia na parterze .
 • Toalety nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Na parkingu nie ma oznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Pracownicy placówki nie posiadają wiedzy na temat języka migowego i nie  potrafią porozumieć się w tym języku.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy Hali Sportowej.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • Do każdej osoby z niepełnosprawnością, po przybyciu do hali sportowej zostanie przydzielony pracownik obsługi, który pomoże w załatwieniu sprawy.

STADION MIEJSKI

STADION  MIEJSKI  OKiR mieści się przy ul. Sportowej 3 w Grodkowie

 • Do budynku prowadzą 2 wejścia znajdujące się na poziomie 0.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście rozmieszczone są od ulicy Sportowej.
 • W budynku nie ma schodów.[schody / pochylnie]
 • Dla osób na wózkach dostępne są pomieszczenia na parterze
 • Toalety są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • Na parkingu nie ma oznakowanych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Pracownicy placówki nie posiadają wiedzy na temat języka migowego i nie potrafią porozumieć się w tym języku.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy Stadionu Miejskiego.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • Do każdej osoby z niepełnosprawnością, po przybyciu na Stadion Miejski zostanie przydzielony pracownik obsługi, który pomoże w załatwieniu sprawy.

OBIEKT PRZY UL. RYNEK 1 (POMIESZCZENIA UŻYTKOWANE PRZEZ OŚRODEK KULTURY I REKREACJI)

 • Budynek jest dostępny dla osób niepełnosprawnych.
 • Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych, przy schodach zamontowany jest dzwonek.
 • W budynku znajduje się winda do której prowadzą schody oraz zamontowana jest pochylnia.
 • Winda dojeżdża na każdy poziom w budynku.
 • Na I piętrze  znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
 • Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem.
 • Pracownicy placówki nie posiadają wiedzy na temat języka migowego i nie potrafią porozumieć się w tym języku.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych

OBIEKT PRZY UL. WARSZAWSKA 29 (POMIESZCZENIA UŻYTKOWANE PRZEZ OŚRODEK KULTURY I REKREACJI)

 • Budynek jest dostępny dla osób niepełnosprawnych.
 • Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych, przy schodach zamontowany jest dzwonek.
 • Toalety są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem.
 • Pracownicy pracowni plastycznej nie posiadają wiedzy na temat języka migowego i nie potrafią porozumieć się w tym języku.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych

ŚWIETLICA WIEJSKA W Miejscowości Jaszów

Świetlica Wiejska mieści się pod  adresem Jaszów 76, 49-200 Grodków

 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • W budynku nie ma schodów ale występuje wejście do budynku powyżej poziomu terenu.[schody / pochylnie]
 • Wejście do budynku jest powyżej poziomu terenu.
 • Dla osób na wózkach dostępne są pomieszczenia na parterze
 • Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • Na parkingu nie ma oznakowanych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Pracownicy placówki nie posiadają wiedzy na temat języka migowego i nie potrafią porozumieć się w tym języku.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy Ośrodka Kultury i Rekreacji.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

ŚWIETLICA WIEJSKA W Miejscowości Jeszkotle

Świetlica Wiejska mieści się pod  adresem Jeszkotle 23a, 49-200 Grodków

 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • W budynku nie ma schodów.[schody / pochylnie]
 • Dla osób na wózkach dostępne są pomieszczenia na parterze.
 • Toalety są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • Na parkingu nie ma oznakowanych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Pracownicy placówki nie posiadają wiedzy na temat języka migowego i nie potrafią porozumieć się w tym języku.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy Ośrodka Kultury i Rekreacji.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

 ŚWIETLICA WIEJSKA W Miejscowości Jędrzejów

Świetlica Wiejska mieści się pod  adresem Jędrzejów 34c, 49-200 Grodków

 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • W budynku nie ma schodów.[schody / pochylnie].
 • Dla osób na wózkach dostępne są pomieszczenia na parterze.
 • Toalety są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • Na parkingu nie ma oznakowanych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Pracownicy placówki nie posiadają wiedzy na temat języka migowego i nie potrafią porozumieć się w tym języku.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy Ośrodka Kultury i Rekreacji.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

ŚWIETLICA WIEJSKA W Miejscowości Kobiela

Świetlica Wiejska mieści się pod  adresem Kobiela 2a, 49-200 Grodków

 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • W budynku nie ma schodów.[schody / pochylnie].
 • Dla osób na wózkach dostępne są pomieszczenia na parterze.
 • Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • Na parkingu nie ma oznakowanych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Pracownicy placówki nie posiadają wiedzy na temat języka migowego i nie potrafią porozumieć się w tym języku.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy Ośrodka Kultury i Rekreacji.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

ŚWIETLICA WIEJSKA W Miejscowości Kopice

Świetlica Wiejska mieści się pod  adresem Kopice 123, 49-200 Grodków

 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Dla osób na wózkach dostępne są pomieszczenia na parterze
 • Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • Na parkingu nie ma oznakowanych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Pracownicy placówki nie posiadają wiedzy na temat języka migowego i nie potrafią porozumieć się w tym języku.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy Ośrodka Kultury i Rekreacji.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

ŚWIETLICA WIEJSKA W Miejscowości Lipowa

Świetlica Wiejska mieści się pod  adresem Lipowa 31a, 49-200 Grodków

 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • W budynku są schody.[schody / pochylnie/progi]
 • Dla osób na wózkach dostępne są pomieszczenia na parterze.
 • Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • Na parkingu nie ma oznakowanych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Pracownicy placówki nie posiadają wiedzy na temat języka migowego i nie potrafią porozumieć się w tym języku.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy Ośrodka Kultury i Rekreacji.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

ŚWIETLICA WIEJSKA W Miejscowości Lubcz

Świetlica Wiejska mieści się pod  adresem Lubcz 33, 49-200 Grodków

 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • W budynku są schody.[schody / pochylnie/progi]
 • Dla osób na wózkach dostępne są pomieszczenia na parterze
 • Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • Na parkingu nie ma oznakowanych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Pracownicy placówki nie posiadają wiedzy na temat języka migowego i nie potrafią porozumieć się w tym języku.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy Ośrodka Kultury i Rekreacji.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

ŚWIETLICA WIEJSKA W Miejscowości Młodoszowice

Świetlica Wiejska mieści się pod  adresem Młodoszowice 4, 49-200 Grodków

 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • W budynku nie ma schodów.[schody / pochylnie/progi]
 • Dla osób na wózkach dostępne są pomieszczenia na parterze
 • Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • Na parkingu nie ma oznakowanych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Pracownicy placówki nie posiadają wiedzy na temat języka migowego i nie potrafią porozumieć się w tym języku.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy Ośrodka Kultury i Rekreacji.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

ŚWIETLICA WIEJSKA W Miejscowości Nowa Wieś Mała

Świetlica Wiejska mieści się pod  adresem Nowa Wieś Mała 31A, 49-200 Grodków

 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • W budynku są schody.[schody / pochylnie/progi].
 • Dla osób na wózkach dostępne są pomieszczenia na parterze.
 • Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • Na parkingu nie ma oznakowanych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Pracownicy placówki nie posiadają wiedzy na temat języka migowego i nie potrafią porozumieć się w tym języku.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy Ośrodka Kultury i Rekreacji.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

ŚWIETLICA WIEJSKA W Miejscowości Osiek Grodkowski

Świetlica Wiejska mieści się pod  adresem Osiek Grodkowski 4A, 49-200 Grodków

 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • W budynku są schody oraz progi.
 • Dla osób na wózkach dostępne są pomieszczenia na parterze.
 • Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • Na parkingu nie ma oznakowanych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Pracownicy placówki nie posiadają wiedzy na temat języka migowego i nie potrafią porozumieć się w tym języku.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy Ośrodka Kultury i Rekreacji.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

ŚWIETLICA WIEJSKA W Miejscowości Przylesie Dolne

Świetlica Wiejska mieści się pod  adresem Przylesie Dolne 33, 49-200 Grodków

 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • W budynku nie ma schodów.[schody / pochylnie/progi]
 • Dla osób na wózkach dostępne są pomieszczenia na parterze
 • Toalety są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • Na parkingu nie ma oznakowanych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Pracownicy placówki nie posiadają wiedzy na temat języka migowego i nie potrafią porozumieć się w tym języku.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy Ośrodka Kultury i Rekreacji.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

ŚWIETLICA WIEJSKA W Miejscowości Starowice Dolne

Świetlica Wiejska mieści się pod  adresem Starowice Dolne 41a, 49-200 Grodków

 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • W budynku nie ma schodów.[schody / pochylnie/progi]
 • Dla osób na wózkach dostępne są pomieszczenia na parterze
 • Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • Na parkingu nie ma oznakowanych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Pracownicy placówki nie posiadają wiedzy na temat języka migowego i nie potrafią porozumieć się w tym języku.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy Ośrodka Kultury i Rekreacji.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

ŚWIETLICA WIEJSKA W Miejscowości Strzegów

 Świetlica Wiejska mieści się pod  adresem Strzegów 12, 49-200 Grodków

 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • W budynku nie ma schodów.[schody / pochylnie/progi]
 • Dla osób na wózkach dostępne są pomieszczenia na parterze
 • Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • Na parkingu nie ma oznakowanych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Pracownicy placówki nie posiadają wiedzy na temat języka migowego i nie potrafią porozumieć się w tym języku.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy Ośrodka Kultury i Rekreacji.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

ŚWIETLICA WIEJSKA W Miejscowości Tarnów Grodkowski

Świetlica Wiejska mieści się pod  adresem Tarnów Grodkowski 90, 49-200 Grodków

 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • W budynku są schody.[schody / pochylnie/progi]
 • Dla osób na wózkach dostępne są pomieszczenia na parterze
 • Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • Na parkingu nie ma oznakowanych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Pracownicy placówki nie posiadają wiedzy na temat języka migowego i nie potrafią porozumieć się w tym języku.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy Ośrodka Kultury i Rekreacji.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

ŚWIETLICA WIEJSKA W Miejscowości Żelazna

Świetlica Wiejska mieści się pod  adresem Żelazna 15, 49-200 Grodków

 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • W budynku są schody/progi.[schody / pochylnie/progi]
 • Dla osób na wózkach dostępne są pomieszczenia na parterze
 • Toalety są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • Na parkingu nie ma oznakowanych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Pracownicy placówki nie posiadają wiedzy na temat języka migowego i nie potrafią porozumieć się w tym języku.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy Ośrodka Kultury i Rekreacji.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

ŚWIETLICA WIEJSKA W Miejscowości Gnojna

Świetlica Wiejska mieści się pod  adresem Gnojna 109, 49-200 Grodków

 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • W budynku są schody/progi.[schody / pochylnie/progi]
 • Dla osób na wózkach dostępne są pomieszczenia na parterze (sala główna)
 • Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • Na parkingu nie ma oznakowanych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Pracownicy placówki nie posiadają wiedzy na temat języka migowego i nie potrafią porozumieć się w tym języku.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy Ośrodka Kultury i Rekreacji.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

ŚWIETLICA WIEJSKA W Miejscowości Głębocko

Świetlica Wiejska mieści się pod  adresem Głębocko 33, 49-200 Grodków

 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • W budynku są schody/progi.[schody / pochylnie/progi]
 • Dla osób na wózkach dostępne są pomieszczenia na parterze (sala główna)
 • Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • Na parkingu nie ma oznakowanych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Pracownicy placówki nie posiadają wiedzy na temat języka migowego i nie potrafią porozumieć się w tym języku.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy Ośrodka Kultury i Rekreacji.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

ŚWIETLICA WIEJSKA W Miejscowości Kolnica

Świetlica Wiejska mieści się pod  adresem Kolnica 84, 49-200 Grodków

 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • W budynku są schody/progi.[schody / pochylnie/progi]
 • Dla osób na wózkach dostępne są pomieszczenia na parterze (sala główna)
 • Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • Na parkingu nie ma oznakowanych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Pracownicy placówki nie posiadają wiedzy na temat języka migowego i nie potrafią porozumieć się w tym języku.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy Ośrodka Kultury i Rekreacji.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

ŚWIETLICA WIEJSKA W Miejscowości Mikołajowa

Świetlica Wiejska mieści się pod  adresem Mikołajowa 15, 49-200 Grodków

 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • W budynku  nie ma schodów/progów[schodów / pochyleń/progów]
 • Dla osób na wózkach dostępne są pomieszczenia na parterze
 • Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • Na parkingu nie ma oznakowanych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Pracownicy placówki nie posiadają wiedzy na temat języka migowego i nie potrafią porozumieć się w tym języku.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy Ośrodka Kultury i Rekreacji.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

ŚWIETLICA WIEJSKA W Miejscowości Rogów

Świetlica Wiejska mieści się pod  adresem Rogów 16, 49-200 Grodków

 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • W budynku są schody/progi.[schody / pochylnie/progi]
 • Dla osób na wózkach dostępne są pomieszczenia na parterze (sala główna)
 • Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • Na parkingu nie ma oznakowanych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Pracownicy placówki nie posiadają wiedzy na temat języka migowego i nie potrafią porozumieć się w tym języku.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy Ośrodka Kultury i Rekreacji.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

ŚWIETLICA WIEJSKA W Miejscowości Wierzbna

Świetlica Wiejska mieści się pod  adresem Wierzbna 17, 49-200 Grodków

 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • W budynku są schody/progi.[schody / pochylnie/progi].
 • Dla osób na wózkach dostępne są pomieszczenia na parterze (sala główna)
 • Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • Na parkingu nie ma oznakowanych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Pracownicy placówki nie posiadają wiedzy na temat języka migowego i nie potrafią porozumieć się w tym języku.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy Ośrodka Kultury i Rekreacji.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

ŚWIETLICA WIEJSKA W Miejscowości Wojnowiczki

Świetlica Wiejska mieści się pod  adresem Wojnowiczki 8, 49-200 Grodków

 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • W budynku są schody/progi.[schody / pochylnie/progi]
 • Dla osób na wózkach dostępne są pomieszczenia na parterze.
 • Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • Na parkingu nie ma oznakowanych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Pracownicy placówki nie posiadają wiedzy na temat języka migowego i nie potrafią porozumieć się w tym języku.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy Ośrodka Kultury i Rekreacji.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

ŚWIETLICA WIEJSKA W Miejscowości Wojsław

Świetlica Wiejska mieści się pod  adresem Wojsław18, 49-200 Grodków

 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • W budynku są schody/progi.[schody / pochylnie/progi].
 • Dla osób na wózkach dostępne są pomieszczenia na parterze.
 • Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • Na parkingu nie ma oznakowanych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Pracownicy placówki nie posiadają wiedzy na temat języka migowego i nie potrafią porozumieć się w tym języku.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy Ośrodka Kultury i Rekreacji.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
👁 A+ A-
pełny HTML | wersja mobilna
[X]

Wykorzystujemy ciasteczka (cookies) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji po zalogowaniu. Można wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.