ZYCZENIA

KOMPLEKS LEKKOATLETYCZNY

 

REGULAMIN  KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU  LEKKOATLETYCZNEGO 

PRZY  STADIONIE  MIEJSKIM  W  GRODKOWIE

1. Kompleks Lekkoatletyczny  zwany dalej obiektem jest własnością Gminy Grodków  zarządzanym przez Ośrodek Kultury i Rekreacji w Grodkowie.

2. Korzystający z obiektu zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania zapisów niniejszego regulaminu.

3. Korzystanie z obiektu odbywa się w oparciu o harmonogram zajęć, który tworzy administrator obiektu.

4. Z obiektu korzystać mogą:

    a)   kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora, trenera lub opiekuna,

    b)   grupy zorganizowane,

    c)   dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela,

    d)  zakłady pracy, instytucje, stowarzyszenia i organizacje,

    e)   osoby indywidualne,

    f)    dzieci do lat 7 wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich,

    g)   osoby uczestniczące w imprezach oraz kibice przebywający wyłącznie     w miejscach do tego        wyznaczonych.

5. Osoby indywidualne mogą korzystać nieodpłatnie z obiektu kompleksu lekkoatletycznego w godzinach niekolidujących z zawodami sportowymi oraz zajęciami sportowymi.

6. Z obiektu nie mogą korzystać: osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub środków podobnie działających, osoby zachowujące się prowokacyjnie, agresywnie oraz w inny sposób stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

7. Osoby korzystające z obiektu zobowiązane są do:

   a)   używania właściwego obuwia sportowego przeznaczonego do danej dyscypliny sportu,

   b)   przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z urządzeń sportowych znajdujących się na wyposażeniu stadionu,

   c)   utrzymania czystości i porządku na terenie stadionu,

   d)   podporządkowania się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników stadionu odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu,

   e)   używania sprzętu sportowego zgodnie z jego przeznaczeniem.

8. W czasie zawodów/zajęć organizator lub prowadzący zobowiązany jest do przestrzegania obowiązującego prawa oraz regulaminu i jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa korzystającym z obiektu.

9. Przebywającym na terenie obiektu oraz korzystającym z jego wyposażenia zabrania się w szczególności:

   a)      wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.,

   b)   niszczenia urządzeń sportowych, płyty boiska lub bieżni lekkoatletycznej,

   c)   zaśmiecania obiektu oraz jego dewastacji poprzez pisanie na bieżni, urządzeniach, ławkach lub ich malowania, oklejania, itp.),

   d)  wprowadzania zwierząt,

   e)   wchodzenia lub przechodzenia przez urządzenia nieprzeznaczone do powszechnego użytku, szczególnie: ogrodzenie stadionu, zamknięte bramy, maszty oświetleniowe, piłkochwyty,

   f)    podczas prowadzenia zawodów sportowych wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczone dla publiczności,

   g)   wnoszenia przedmiotów pirotechnicznych, butelek szklanych oraz innych pojemników wykonanych ze szkła, a także grillowania i rozpalania ognisk,

   h)   używania na terenie obiektu kominiarek i innych akcesoriów utrudniających identyfikację osoby,

   i)     wszelkiego handlu, rozdawania materiałów reklamowych i przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody administratora,

   j)     palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych.

10. Obiekt może zostać czasowo wyłączony przez administratora z użytkowania z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe.

11. Wszelkie przypadki łamania prawa będą kierowane do organów ścigania wraz z całkowitym zakazem korzystania z usług obiektu.

12. Osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do zachowania porządku i przestrzegania powyższego regulaminu. Bezpośredni nadzór nad egzekwowaniem postanowień niniejszego regulaminu sprawują pracownicy obsługi obiektu z ramienia administratora. Użytkownicy zobowiązani są do podporządkowania się ich poleceniom.

13. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z obiektu   i dostępnej na jego terenie infrastruktury oraz urządzeń sportowych odpowiada użytkownik lub jego opiekun prawny.

14. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu przez użytkowników.

15. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe na terenie obiektu     w zdrowiu i mieniu użytkowników wynikłe z ich nieprawidłowego zachowania jak i  w związku z nieszczęśliwymi wypadkami niepowstałymi z winy administratora.

16. Skargi i wnioski odnośnie funkcjonowania stadionu należy zgłaszać do Dyrektora OKiR Grodków  w dni powszednie w godz. 7.00 do godz.15.00 tel. 511 667 113 lub pisemnie na adres: dyrektor@okir.pl.

 

 

                                                                                              DYREKTOR

                                                                                Ośrodka Kultury i Rekreacji

                                                                                            w Grodkowie

 

 

 

 

 

👁 A+ A-
pełny HTML | wersja mobilna
[X]

Wykorzystujemy ciasteczka (cookies) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji po zalogowaniu. Można wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.